Official CompTIA Pentest+ Student Guide (PT0-002) PDF

Official CompTIA Pentest+ Student Guide (PT0-002) PDF

là tài liệu chính hãng dùng để học và ôn thi chứng chỉ quốc tế Comptia Pentest+ (PT0-002), hãy Buy Now và Download ngay

8.51 MB PDF

USD 39.00

Sold by : CertMaster

Powered by FatFreeCartPro